More than a Blog Aggregator night writter: 2010

Thursday, August 5, 2010

pudhu varukai

வணக்கம்
ப்ளாக் அன்பர்களே ஒரு புதிய சூரியன் உதயமாகிறது. இது இரவு  சூரியன். இதன் வெளிச்சம் இரவின் இருளை விரட்டாது, மாறாக அனுபவிக்கும் சூரியன்.
நான் கடந்து வந்த அனுபவங்களை  பகிரும்  ஒரு பகிர்வே  இது.